Allmänna villkor


Hantering av personlig information

Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Webbplatsen njl.nu följer bestämmelserna enligt PUL. Läs mer om lagen här.


Cookies, lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Den 1 juli 2011 trädde en ny bestämmelse i lagens 6 kapitel 18 § i kraft :

"Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt".

Innebörden av denna bestämmelse är bl.a. att alla som besöker en webbplats ska få tillgång till information om att webbplatsen använder så kallade cookies och vad dessa används till. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Webbplatsen njl.nu använder inga cookies.
Tillsynsmyndigheten PTS har samlat information om cookies för den som använder internet och för den som har en webbplats. Läs mera här.
Kontaktinformation för att ställa frågor kring webbplatsen hittar du här.