Forskning

Här hittar du artiklar, rapporter eller böcker av vetenskaplig karaktär, företrädesvis av forskare med anknytning till universitet och högskolor. Rapporter och utredningar där utgivaren är någon av arbetsmarknadens parter, myndigheter eller liknande finns samlat under rapporter. En översiktlig sammanfattning av forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden tillhandahåller IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.

Forskning 2022
Canaan, Lassen, Rosenbaun, Steingrimsdottir 2022 Maternity Leave and Paternity Leave: Evidence on the Economic Impact of Legislative Chances in High Income Countries
Adermon, Laun, Lind, Olsson, Sauermann, Sjögren - IFAU 2022:3 2022 Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad
Matilda Eriksson - ESBRI, avhandling 2022 Entreprenörskapets tysta(de) röster. En narrativ studie om kvin
Forskning 2021
Anna Ryan Bengtsson - avhandling 2021 Politisering av omsorg. En kvalitativ studie om kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige
Anette Wallqvist, TCO 2021 Forskningssammanställning: Från jämställda par till ojämställda föräldrar
Marcus Eliason, IFAU 2021:19 2021 Den ojämlika (?) arbetslöshetsbördan under den första vågen av covid-19-pandemin i Sverige
Erica Lindahl, IFAU 2021:17 2021 Kvinnors hälsa, sjukfrånvaro och inkomster efter barnafödande
Lena Grip, Stefan Karlsson, Karlstad universitet 2021 Räddningsutbildades karriärval. En genus- och mångfaldsanalys utgiven av MSB
Demid Getik, Armando N Meier 2021 Early Socialization and the Gender Wage Gap + svensk nyhetsartikel
Malin Hansson, Gbg:s universitet 2021 A meaningful work in a strained context - exploring midwives´ work situation and professional role + svensk nyhetsartikel om hennes avhandling
Maria Refors Legge 2021 Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever. Avhandling i rättsvetenskap
Global Institute for Women`s Leadership (okt) 2021 Bridging the gap? An analysis of gender pay gap reporting in six countries
Global Institute for Women`s Leadership (sept) 2021 Bridging the gap? An analysis of gender pay gap reporting in six countries . Inkluderar bl.a. Sverige.
Sara Kjellson, SOFI 2021 Do working conditions contribute differently to gender gaps in self-rated health within different occupational classes? Evidence from the Swedish Level of Living Survey
Dahl, Kotsadam,Roth - SOFI 2021 Does Integration Change Gender Attitudes? The Effect of Randomly Assigning Women to Traditionally Male Teams
The Global Institute for Women`s Leadership 2021 Bridging the gap? An analysis of gender pay gap reporting in six countries
Lena Sohl, Mikael Svensson, Lisa Pelling 2021 The values and attitudes of high-income earners in Sweden, Södertörns högskola/Arena Idé
Mathias Ericson, Göteborgs universitet 2021 ‘It is men who die and all that, so what is new?’ Male vulnerability, institutionalised masculinity and the present absence of a problem in Swedish rescue service accident prevention + svensk sammanfattning
Linda Lane, Birgitta Jordansson, Gbg:s universitet 2021 How Gender Equal Is Sweden? An Analysis of the Shift in Focus under Neoliberalism
Ann-Zofie Duvander, Eleonora Mussino - SNS 2021 Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället?
Malin Malmström, Luleå tekniska högskola 2021 Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation
Karin Allard, Göteborgs universitet 2021 Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet. Jämställdhetsmyndigheten 2021:6
Ahmed, Granberg, Khanna - Linköpings univ 2021 Män hindras att ta sig in i kvinnodominerade yrken - Gender discrimination in hiring: An experimental reexamination of the Swedish case
Harju, Jysmä, Koivisto, Kosonen 2021 Does Household Tax Credit Increase Demand and Employment in the Service Sector? + nyhetsartikel
Nylin, Musick, Billingsley, Duvander, Evertsson 2021 Trends in Women’s Relative Earnings Within Couples Across the Transition to Parenthood in Sweden, 1987–2007 + svensk sammanfattning
Forskning 2020
Jenny Julén Votinius, Lunds universitet 2020 Collective Bargaining for Working Parents in Sweden and Its Interaction with the Statutory Benefit System
Charlotta Magnusson, SOFI 2020 The Constant Gap: Parenthood Premiums in Sweden 1968–2010
NIKK, Nordiska ministerrådet 2020 Sexual harassment in Healthcare: Experiences from Akureyri, Arendal and Eskilstuna
Fay Faraday, Osgoode Hall Law School of York University 2020 One Step Forward, Two Steps Back? Substantive Equality, Systemic Discrimination and Pay Equity at the Supreme Court of Systemic Discrimination and Pay Equity at the Supreme Court of Canada Canada
Global Institute for Women´s Leadership 2020 Gender Pay Gap Reporting - a Comparative Analysis
Elkjær Sørensen, Skriver Jørgensen, Meiland Hansen, Rom Taxhjelm - red. Emmerik Wøldike 2020 KVINDEFAG I HISTORISK SKRUETVINGEEN ANALYSE AF TJENESTEMANDSREFORMENS BETYDNING FOR HIERARKIET I OFFENTLIGE LØNNINGER FRA 1969 TIL 2019
Ann-Numhauser Henning 2020 Sverige och jämställdheten i ett ILO-perspektiv , se s. 209 i antologi om Sverige och ILO
Georg Graetz, IFAU 2020:19 2020 Technological change and the Swedish labor market
Sanna Ericsson, SNS analys 66 2020 Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer + Risk att misshandlas ökar när kvinnor tjänar mer
Ginja, Karimi, Xiao - IFAU rapport 2020:19 2020 Övertid eller nyanställda?Företagens strategier och kostnader för att hantera personalfrånvaro vid föräldraledighet
Angelica Simonsson, Genussekretariatet 2020 Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv - en forskningsöversikt
Larsen, Verner, Højgaard Mikkelsen - VIVE 2020 Den ’uforklarede’ del af forskellen mellem kvinders og mænds timeløn + pressmeddelande
Per-Anders Edin, Håkan Selin - IFAU 2020:16 2020 Finansiellt risktagande och könslönegapet
Magnusson Hanson, Nyberg, Mittendorfer-Rutz, Bondestam, Madse 2020 Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord + Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (British Medical Journey)
Nyberg, Rajaleid, Kecklund, Magnusson Hanson - Forte 2020 Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn
Baum, Lööf, Stephan, Zimmermann 2020 Occupational Sorting andWage Gaps of Refugees + Kommentar i Arbetsvärlden. Om löneskillnader mellan flyktinginvandrare och infödda svenskar - samt kvinnor och män
Ahmed, Andersson, Granberg 2020 Hiring Discrimination Against Transgender People: Evidence from a Field Experiment + DN-debatt
Azmat, Hensvik, Rosenqvist - IFAU 2020:11 2020 Familjebildning och karriär - konsekvenser av oförutsägbar frånvaro
Lina Palmqvist 2020 Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider. Avhandling i genusvetenskap om obetalt hemarbete
Gunilla Carstensen 2020 #Varde ljus–uppropet. En kvalitativ analys av Me too-uppropet i Svenska kyrkan
Bucher-Koenenb, Farbmacherc, Guberd, Vikströme - IFAU rapport 2020:8 2020 Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet, Rapporten sammanfattar IFAU working-paper 2020:7
Bergemann, Riphahn - IFAU 2020 WORKING PAPER 2020:6 Maternal employment effects of paid parental leave + Svensk sammanfattning
Nordiska ministerrådet 2020 Sexuellt trakasserad på jobbet - en nordisk forskningsöversikt
Bennedsen, Simintzi,Tsoutsoura, Wolfenzon 2020 Pay transparency and its effect on the gender pay gap (sammanfattning). Erfarenheter med danska regler om pay-reporting. Hela artikeln, ursprunglig från 2019, uppdaterad april 2020.
Donald Tomaskovic-Devey m.fl. 2020 Rising between-workplace inequalities in high-income countries. Även en svensk sammanfattning
Guy Madison, Pontus Fahlman - Umeå universitet 2020 Sex differences in the number of scientific publications and citations when attaining the rank of professor in Sweden
Folke, Rickne, Tanaka, Tateishi 2020 Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier + Sexual Harassment of Women Leaders
Ericsson, Pettersson, Rystedt, Ekelund 2020 Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om "tredje skiftet". Arbetsmarknad & Arbetsliv 25/2019
Maria Stanfors, Anna Welander Tärneberg 2020 Det obetalda hem- och omsorgsarbetets fördelning mellan kvinnor och män – en fråga om jämställdhet med relevans för ekonomisk jämlikhet
Forskning 2019
Milja Saari, Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg 2019 Implementing Equal Pay Policy: Clash Between Gender Equality and Corporatism
Ichino, Olsson, Petrongolo, Skogman Thoursie - IFAU rapport 2019:13 2019 Hur påverkar ekonomiska incitament och könsnormer fördelningen av barnomsorg mellan föräldrar?
Charlotta Magnusson, Magnus Nermo, SOFI 2019 Gender, Age and Inequality in the Professions. Lön efter kön – värst i yrken med hög prestige
Charlotta Magnusson, SOFI 2019 Flexible time – but is the time owned? Family friendly and family unfriendly work arrangements, occupational gender composition and wages: a test of the mother-friendly job hypothesis in Sweden
Ylva Moberg, IFAU rapport 2019:2 2019 Snabbhetspremien - Högre föräldrapenning för kvinnor ger mindre jämställt uttag
Holm, Edström, Mannelqvist, Pettersson-Strömbäck 2019 Arbetsgivaren och den organisatoriska arbetsmiljön. Arbetsbelastning, juridiskt ansvar och upplevda problem. Arbetsmarknad & Arbetsliv årg 25 nr 1
Sanna Ericsson 2019 Våldsamt ojämlika – kvinnlig egenmakt och våld i nära relationer. Partnervåld ökar med löneskillnader! Sammanf.
Magnus Carlsson, Stefan Eriksson 2019 Bortvald på grund av ålder–åldersdiskriminering vid rekryteringar Delelgationen för senior arbetskraft, Rapport 11
Anita Nyberg 2019 Comment paper om Isländsk och svensk likalönelagstiftning. EU kommissionens seminarium 27-28 maj 2019.
Orly Lobel 2019 KNOWLEDGE PAYS: REVERSING INFORMATION FLOWS & THE FUTURE OF PAY EQUITY
Catharina Calleman 2019 Från omplacering av kvinnan till avsked av mannen? – om sexuella trakasserier i arbetslivet.
Johanna Rickne, SNS analys nr 56 2019 Kvinnor med flyktingbakgrundi rutsubventionerade företag
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2019 Nya metoder för jämställda löner – insyn, rapportering och certifiering
Ingólfur V. Gíslason 2019 Isländska pappor är de som står starkast i hela världen. Referat av forskning vid Islands universitet
Kleven, Landais, Posch, Stenhauer, Zweimüller 2019 Child Penalties Across Countries:Evidence and Explanations.
Forskning 2018
Vetenskapsrådet 2018 Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt.
Falkenberg, Hellgren, Malmgren, Nordberg, Sverke 2018 Anställdas syn på lön, motivation och prestation. Svenskt Näringsliv & Psykologiska institutionen vid SU.
Ines Wagner og Anne Skevik Grødem 2018 Sertifisert likestilling - Likelønnsstandarden på Island - norsk version + engelsk version.
Bennedsen, Simintzi, Tsoutsoura, Wolfenzon 2018 Do firms respond to gender pay gap transparency?. Erfarenheter av danska regler om pay transparency sedan 2006.
Kleven, Landais, Søgaard 2018 Online Appendix Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark.
Joe Dromey, Lesley Rankin 2018 Fair Pay Report. How Pay Transparency Can Help Tackle Inequalities. About women and economy.
Kjersti Misje Østbakken 2018 Foreldrepermisjon og likestilling. Norsk rapport visar att ökad "pappakvot" från 6 till 10 veckor ledde till mer närvaro i hemmet men gav liten effekt på mödrars lön och karriär.
Morley Gunderson, Paul Lanoie 2018 Program Evaluation Criteria Applied to Pay Equity in Ontario.
Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Joacim Tåg 2018 What Prevents Female Executives from Reaching the Top? De fem första åren efter familjebildning avgörande ur jämställdhetsperspektiv. Om "gender gap in executives’ career progression".
Susanne Fransson 2018 Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet . Arbetsmarknad & Arbetsliv årg 24, nr 1-2, 2018.
Albrecht, Bronson, Thoursie 2018 IFAU rapport 2018:8, Karriärutveckling för högutbildade kvinnor och män i Sverige
Malmström, Voitkane, Johansson, Wincent 2018 Felaktiga steriotyper om mäns och kvinnors företagande. Läs studien här.
Lundborg, Plug, Würz Rasmussen, IFAU rapport 2018:2 2018 Kan kvinnor ha både barn och karriär? Resultat från data på assisterade befruktningar
Maria Stanfors, IFAU rapport 2018:1 2018 Lön efter möda eller lön efter kön? Könsskillnader före den moderna arbetsmarknadens genombrott
Boschini, Gunnarsson, Roine 2018 Kvinnorna i toppen av den svenska inkomstfördelningen SNS analys mars 2018. Läs sammanfattning.
Linda Lane, Birgitta jordansson 2018 Vilka är "vi" i jämställdhetspolitiken? Klass, kön och etnicitet i Rut-tjänsternas Sverige
Forskning 2017
Jenny Säve-Söderbergh, ESO rapport 2017:6 2017 Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner
Sögaard, Landais, Kleven 2017 Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark.
Signe Hald Andersen 2017 PATERNITY LEAVE AND THE GENDER WAGE GAP: NEW CAUSAL EVIDENCE
Anna Boschini, ESO-rapport 2017:5 2017 Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden .
Catharina Calleman 2017 Arbetsmiljö i hushållstjänster och personlig assistans. Rapporten är skriven på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
Magnus Carlsson, Stefan Eriksson/IFAU 2017 Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på en jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment.
Per Norberg 2017 Elefanten i rummet, dvs. frågan "om man verkligen ska granska kollektivavtalade lönesättningar och anställningsbeslut, lika hårt som andra arbetsgivarbeslut". Kapitel i Festskrift till Ann Numhauser Henning.
Abdulaziz Abrar Reshid, IFAU 2017 The gender gap in early career wage growth: the role of children, job mobility and occupational mobility. Svensk sammanfattning, här. Studien följer 120 000 personer på svensk arbetsmarknad åren 1996-2002.
Olle Folke, Johanna Rickne 2017 All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män. Publicerat i Ekonomisk debatt 1/2017.
Lena Svenaeus 2017 Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män. Rättssociologisk avhandling
Olivetti, Petrongolo 2017 The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation inHigh-Income Countries
Forskning 2016
Alexandra Timmer 2016 Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice. European equality law review 2016/1.
Tobias Karlsson 2016 Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning. IFAU rapport 2016:24.
Astrid Elkjær Sørensen 2016 ”Vi har fundet os i alt for meget!” -De kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers ligestillingsprojekt 1985-2010 . Rättssociologisk avhandling av regler i lagl och avtal om lika lön
Ylva Moberg 2016 Är lesbiska föräldrar mer jämställda?. IFAU rapport 2016:9.
OECD 2016 Dare to Share: Germany´s Experience Promoting Equal Partnership in Families
Jens Bonke 2016 Arbejdstid og familjen
Forskning 2015
Johan Stennek 2015 En samhällsekonomisk analys av diskrimineringsersättningen
Albrecht, Skogman Thoursie, Vroman 2015 Glastaket i föräldraförsäkringen i Sverige. IFAU rapport 2015:1
Jacobsen Kleven, Landais, Egholt Søgaard 2015 Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark
Daniela Piazzalunga, Maria Laura Di Tommaso 2015 The increase of gender wage gap in Italy during the 2008-2012 economic crisis
Katarina Boye 2015 Mer VAB, lägre lön? Uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn och lön bland svenska föräldrar
Forskning 2014
Nyberg, Anita 2014 Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06. Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
Calleman, Catarina 2014 Arbetslivets privata sfär - om obetalt hemarbete, ledighet för vård samt hushållstjänster
Høgsnes, Penner, Petersen 2014 From Motherhood Penalties to Husband Premia: The New Challenge for Gender Equality and Family Policy, Lessons from Norway
Fatih Guvenen, Greg Kaplan, Jae Song 2014 The Glass Ceiling and the Paper Floor. Gender Differences among Top Earners, 1981-2012
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2014 Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. Om AD 2013 nr 64.
Tuija Muhonen, Fayme Alm 2014 Det var inte för att jag är kvinna. Kvinnors förnekande av könsdiskriminering.
Åsa Löfström 2014 Time for Men to Catch up on Women? A Study of the Swedish Gender Wage Gap 1973-2012.
Svenja Gärtner 2014 German stagnation versus Swedish progression: gender wage gaps in comparison, 1960-2006
Katarina Boye, Marie Evertsson 2014 Vem gör vad? Kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete
Katarina Boye, Karin Halldén, Charlotta Magnusson 2014 Könslönegapets utveckling. Betydelsen av yrkets kvalifikationsnivå och familjeansvar.
Erik Bihagen, juho Härkönen 2014 Könsskillnader i karriärer. Utveckling för kvinnor och män födda från 1925 till 1981.
Forskning 2013
Lena Granqvist (red.) 2013 Lönespridning. Bl.a. visas att löneskillnaderna på svensk arbetsmarknad ej ökat senaste decenniet.
Catharina Calleman 2013 Arbetskraftsinvandring för arbete i privata hushåll
Barth, Hardoy, Schøne, Østbakken 2013 Lønsforskjeller mellom kvinner og menn. Hva har skjedd på 2000-tallet?
Angelov, Johansson, Lindahl - IFAU 2013:2 2013 Det envisa könsgapet i inkomster och löner – Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?
Birgitta Sköld, licentiatavhandling 2013 Mäns överrepresentation bland företagare ökar – även i kvinnobranscher
Forskning 2012
Åsa Löfström, Ekonomiskt debatt 2012:7 2012 Lön, livslön och livslögn – en studie av könslönegapet i ekonomyrket
Catharina Calleman 2012 Ett marginellt problem? – om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt (”prekärt”) arbete i privata hem
Åsa Löfström 2012 Könslönegap och glastak. En studie av kvinnor och män i ekonomyrket
Åsa Löfström / Regeringskansliet 2012 Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad
Luca Merlino, Parrotta, Pozzoli 2012 Assortative Matching and Gender Tysk studie (IZA) baserad på danska data från perioden 1996-2005
Carin Ulander-Wänman (IFAU) 2012 Flexibilitet – en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting
Boschini, Håkansson, Rosén, Sjögren (IFAU) 2012 Måste man välja? Barn och inkomst mitt i karriären för kvinnor och män födda 1945-1962
Andreas Leibbrandt, John A. List 2012 Do women avoid salary negotiations?
Kai Liu 2012 Explaining the Gender Wage Gap: Estimates from a Dynamic Model of Job Changes and Hours Changes
Michael S. Dahl, Olav Sørenson 2012 Geography, joint choices and the reproduction of gender inequality
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2012 Tarifflöner - en väg mot jämställdhet. Seminarium i Almedalen live i ABF-play
Helle Holt 2012 Lokal løn på kommunale arbejdspladser. Forskelle i kvinders og mænds løn på kommunale arbejdspladser
Forskning 2011
Nancy Daza, Hugo Ñopo, Johanna Ramos 2011 Gender Earnings Gaps in the World
Maria Brandén, Sara Ström, IFAU 2011:4 2011 För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige
Lena Hensvik 2011 Påverkar chefens kön den anställdes lön?
Anna Gavanas och Alexander Darin Mattsson 2011 Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden
Fransson (red), Bäck, Stüber, Säve-Söderbergh 2011 Tarifflöner och individuell lönesättning
Eriksson-Zetterquist, Solli, Styhre 2011 Diskriminering inom Försvarsmakten - ett intersektionellt perspektiv
Ulla Eriksson-Zetterquist, David Renemark 2011 Jämställdhet i organisationer
Forskning 2010
Ruth Emerek & Lotte Bloksgaard 2010 Familievenlighed og/eller tilstedeværelse? – bidrag til forklaringer af uligelønnen
Antonczyk, D, Fitzenberger, B and Sommerfeld, K 2010 Rising wage inequality, the decline of collective bargaining, and the gender wage gap
Ligeloensnetvaerket 2010 The scientific truth
Teresia Stråberg 2010 Employee perspectives on individualized pay
Tanja Olsson Blandy 2010 The Europeanisation of gender equality : The unexpected case of Sweden
Catharina Calleman 2010 Cultural exchange or cheap domestic labour? Constructions of ‘au pair’ in four Nordic countries
Jakobsen, Nahnfeldt, Nyroos, Olin-Scheller, Sandlund 2010 Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap
Una Gustafsson (Tellhed), Fredrik Björklund 2010 Stereotype threat in salary negotiations is mediated by reservation salary
Forskning 2009
Birgitta Jakobsson, Andersson Eva R & Kerstin Rosenberg 2009 Ett steg vidare - Om ledarskap, kommunikation och samverkan för jämställda löner
Catharina Calleman 2009 Family Ties in Swedish Employment Law
Anne Grönlund 2009 Flexibilitet, jämställdhet och välfärd - 2000-talets gordiska knut?
Forskning 2008
Kerstin Rosenberg, Eva R. Andersson och Birgitta Jacobsson 2008 Arbetsvärdering som strategi för jämställdhet
Una Gustafsson (Tellhed), Fredrik Björklund 2008 Women Self-Stereotype with Feminine Stereotypical Traits Under StereotypeThreat
Björk Eydal, Gíslason 2008 Equal Right to Earn and Care. Parental leave in Iceland.
Ulla Eriksson-Zetterquist 2008 Gendered Role Modelling - A Paradoxical Construction Process
Forskning 2007
Per Norberg 2007 Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten
Jenny Julén Votinius 2007 Föräldrar i arbete
Johanna Kumlin 2007 Disentangling sex segregation: Studies on the roots and routes of labour market sex segregation
Forskning 2006
Susanne Fransson, Monica Andersson 2006 Rapport om samverkan och lönekartläggning - JämOs 50-granskning och projekt 2004-2005
Forskning 2005
Byrial Bjørst 2005 Ligeløn for job af samme værdi
Marie Gartell, Håkan Regnér 2005 Sambandet mellan val av högskola och inkomster efter examen för kvinnor och män
Forskning 2004
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2004 Samverkan och lönekartläggning, en rättsutveckling
Lars Calmfors, Katarina Richardson 2004 Marknadskrafterna och lönebildningen i regioner och landsting
Kerstin Rosenberg 2004 Arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument
Rachel Croson, Uri Gneezy 2004 Gender Differences in Preferences
Forskning 2000
Catharina Calleman 2000 Arbetsdomstolen och sexismen, SvJT 2000
Susanne Fransson 2000 Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konfliken mellan kollektivavtal och lag